lets learn japanese :) lesson 4

How to asking directions

Sumimasen, Tookyoo eki wa doko
desu ka?
Excuse me, where is Tokyo Station?

. . . itte kudasai.
Go . . .

Massugu ni itte kudasai.
Go straight ahead.

Achira e itte kudasai.
Go that way.

Modotte kudasai.
Go back.

Magatte kudasai.
Turn.

Migi ni magatte kudasai.
Turn right.

Hidari ni magatte kudasai.
Turn left.

Mawatte kudasai.
Turn around.

Toori no owari de.
At the end of the street.

Kado de.
On the corner.

Saisho o hidari ni.
The fi rst left.


Futatsu me o migi ni.
The second right.

Chikai desu ka?
Is it nearby?

Tooi desu ka?
Is it far?

shingoo
traffic light

toori
street

koosaten
intersection

kooen
park

basu tee
bus stop

chikatetsu no eki
subway station

hoteru
hotel

~end of today's lessons.

No comments: